Διαφάνεια και ελευθερία λόγου στη Σουηδία

Η διαφάνεια και η ελευθερία του λόγου είναι πολύτιμες αρχές στη σουηδική κοινωνία. Η Σουηδία υποστηρίζει το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και έχει θεσπίσει νομικά πλαίσια για την προστασία αυτού του δικαιώματος. Επιπλέον, έχει εφαρμόσει μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας στη διακυβέρνηση, τη δημόσια διοίκηση αλλά και την πολιτική χρηματοδότηση, αποτρέποντας τη διαφθορά.

Στη Σουηδία υπάρχει ισχυρή δέσμευση για την ελευθερία του λόγου και το σουηδικό Σύνταγμα εγγυάται το δικαίωμα στην ελευθερίας της έκφρασης, ένα δικαίωμα το οποίο προστατεύεται από το νόμο. Οι Σουηδοί πολίτες μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις, τις πεποιθήσεις και τις ιδέες τους χωρίς το φόβο λογοκρισίας ή δίωξης. Αυτό επεκτείνεται σε διάφορες μορφές μέσω μαζικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των εντύπων, των εκπομπών και των social media. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ρητορική μίσους και η υποκίνηση βίας δεν προστατεύονται από τους νόμους περί ελευθερίας του λόγου στην εν λόγω σκανδιναβική χώρα.

Διαφάνεια παντού

Όσον αφορά στη διαφάνεια είναι επίσης υψηλά εκτιμώμενη στη σουηδική κοινωνία. Μάλιστα η κυβέρνηση της χώρας έχει εφαρμόσει αρκετά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει τη διαφάνεια και την ανοικτή διακυβέρνηση. Η αρχή της δημόσιας πρόσβασης σε επίσημα έγγραφα, γνωστή ως «offentlighetsprincipen», είναι βαθιά ριζωμένη στο σουηδικό δίκαιο.

Σύμφωνα με αυτή τα άτομα έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε επίσημα έγγραφα που κατέχουν οι δημόσιες αρχές, εκτός εάν εμπίπτουν σε συγκεκριμένες εξαιρέσεις για λόγους ιδιωτικότητας ή εθνικής ασφάλειας. Χάρη στην «offentlighetsprincipen» προάγεται η ευθύνη και παράλληλα υπάρχει πρόληψη της διαφθοράς και της κατάχρησης εξουσίας.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της διαφάνειας σε όλους τους τομείς καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες για ενίσχυση της διαφάνειας και στη χρηματοδότηση των πολιτικών. Τα πολιτικά κόμματα και οι οργανώσεις υποχρεούνται να αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με τις πηγές της χρηματοδότησής τους, αλλά και τις δωρεές που λαμβάνουν. Μάλιστα εάν οι δωρεές υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο πρέπει να αναφέρονται στη Σουηδική Εκλογική Αρχή. Αυτό βοηθά στο να αποτρέπεται η αθέμιτη επιρροή και παράλληλα εξασφαλίζει τη διαφάνεια στην πολιτική διαδικασία.

Επιπλέον, η Σουηδία είναι ένας ισχυρός υποστηρικτής των πρωτοβουλιών για ανοικτή διακυβέρνηση και διαφάνεια στη διεθνή σκηνή, υποστηρίζοντας ενεργά οργανισμούς και πρωτοβουλίες που προωθούν τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

To top